CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů kamerového systému

Zásady zpracovaní osobních údajů 

Kamerový systém zajišťující monitoring „stavební dvůr Loděnice ul. K Nouzovu“. Tyto zásady popisují, jakým způsobem společnost se sídlem na adrese PSP . ADV – Group s.r.o, Náchodská 801/15, 193 00 Praha, Česká republika, IČO: 649 41 582, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 42272 (dále jen „PSP . ADV – Group s.r.o“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor, nebo v prostorách a jeho okolí (dále jen „stavební dvůr“), prostřednictvím kamerového systému, jak s těmito údaji nakládá a jak je chrání. Dokument poskytuje také informaci o vašich právech a způsobech, jakými je můžete uplatnit.

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je společnost PSP . ADV – Group s.r.o, Náchodská 801/15, 193 00 Praha, Česká republika, IČO: 649 41 582, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 42272 

Kontaktní údaje:
PSP . ADV – Group s.r.o, Náchodská 801/15, 193 00 Praha                                                         

Tel.: + 420 267 914 057  (Po-Pá 8:30-16:30 hod)
E-mail: info@pspadv.cz
Web: https://www.pspadv.cz

Zpracovatel údajů z kamerového systému

Zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému je společnost Karel Frič - Netrade, se sídlem na adrese Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00, Česká republika, IČO: 68803311,   zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „zpracovatel“).

Účel a oprávněné zájmy správce

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to pro následující účely:

Hlavním účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v centru stavebního dvoře a jeho blízkého okolí. Dle metodiky a vyhodnocení správce je stavební dvůr a jeho okolí tzv. měkkým cílem potenciálních útoků, na páchaní trestní činnosti, krádeže, zakládaní černých skládek, zakládaní požárů a u nichž je potřeba dbát na vyšší míru zabezpečení a ochrany proti těmto útokům. Kamerový systém je dle této metodiky vyhodnocení jako prvním bezpečnostním elektronickým prvkem, který nám pomáhá zajistit naši i vaši bezpečnost po celou dobu pobytu v prostorách a jeho okolí stavebního dvoře Loděnice.

Kamerový systém dále chrání návštěvníky stavebního dvoře i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob.

Dalším účelem zpracování je ochrana majetku společnosti PSP . ADV – Group s.r.o, jakož i majetku návštěvníků, nájemců a dodavatelů stavebního dvoře, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem PSP . ADV – Group s.r.o ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

Kamerový systém a doba archivace záznamů

Kamerový systém v centru stavebního dvoře PSP . ADV – Group s.r.o je tvořen sítí celkem 10 kamer. Ty zajišťují monitoring přístupových míst do objektu včetně vstupů pro veřejnost, monitorují společné vnitřní prostory, včetně zejména chodeb a míst shromažďování počtu návštěvníků, jako jsou brány, zóny před oplocením dvora, vnitřní prostory sklady dále monitoring chodeb a prostoru parkingu. Kamery nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny, tedy například uvnitř toalet.

O tom, že jsou prostory stavebního dvora PSP . ADV – Group s.r.o monitorovány kamerami, jsou návštěvníci informováni prostřednictvím štítkům s textem „Tento objekt je sledován 24 hod. denně kamerou“ v českém a anglickém jazyce umístěným viditelně na všech vstupních branách, monitorovaná místa před toaletami jsou označena informačními tabulkami.

Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 14 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohli zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou záznamy vymazány přepisem novým záznamem. V případě, že dojde ke škodní události nebo je důvodné podezření na trestnou činnost (zejména vandalismus či ohrožování bezpečnosti nebo osobní integrity návštěvníků jinými návštěvníky), mohou být v rámci součinnosti s Policií ČR určité části záznamů selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

Sdílení a předávaní osobních údajů

Záznamy z kamerového systému jsou zpřístupněny pouze:

  • zpracovateli osobních údajů ze záznamů z kamerového systému, společnosti NETRADE – Karel Frič, se sídlem na adrese Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00, Česká republika, IČO: 68803311, zapsaná v živnostenském rejstříku zajišťující komplexní dodávku a montáž kamerového systému, dohled nad kamerovým systémem s dálkovým přístupem;
  • správci osobních údajů ze záznamů z kamerového systému, společnosti PSP . ADV – Group s.r.o orgánům činným v trestním řízením (především Policii ČR) a jiným orgánům státní správy v souladu s platnou legislativou

Všechny osoby určené zpracovatelem či správcem k nakládání s osobními údaji jsou poučeny o povaze zpracování údajů, o zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Zachováváme osobní údaje vždy tak, aby nedošlo k zásahu do lidské důstojnosti subjektu údajů anebo k zásahu do práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Udržujeme standardní technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a takové přístupy je vždy možné dohledat a identifikovat. Ochrana osobních údajů je rovněž zajištěna závazkem mlčenlivosti a ujednáními o osobní odpovědnosti osob pověřených zpracováváním osobních údajů.

Pravá subjektů údajů

Omezení rozsahu užívání osobních údajů

Za účelem zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů jsou subjekty údajů oprávněny požadovat od správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Současně jsou subjekty údajů oprávněny vznést námitku proti zpracování osobních údajů či žádat omezení jejich přenositelnosti. Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu.

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou podmíněna případy, kdy nebudou současně dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

V případě žádosti o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě oprávněného zpochybnění zákonnosti či potřeby zpracovávat vaše osobní údaje, je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých práv anebo získat další informace, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních údajích a my vám odpovíme nejdéle ve lhůtě 30-ti dní.

Právo vznesení stížnosti u dozorového úřadu

V souladu s platnými právními předpisy máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.